กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ลาศึกษา

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2556Master of EducationภาษาจีนTeaching Chinese LanguageTianjin Normal UniversityChina
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก2563- ภาษาจีน-China
ปริญญาตรี2553Master of Educationศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาจีน)ภาษาจีนมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล