กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  ว่าที่ร้อยตรีอิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2555ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิตพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2551ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)(เกียรตินิยมอันดับสอง)พัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล