กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2557ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล