กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก2563ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2557ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังThailand
ปริญญาตรี2555ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000743 การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรม จากเส้นโพรพิลีน ผู้ร่วมวิจัย
R000000742 การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน กลุ่มเชือกกล้วยไหมฟั่นแก้วพัฒนา จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000694 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพพีลีนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย
R000000693 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวเกียบตะเคียนงาม จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล