กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสุรศักดิ์ บุญเทียน
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2551ศิปศาสตรดุษฎีบัณฑิตศิปศาสตรดุษฎีบัณฑิตพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2546ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)พัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2537วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)สุขศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์Thailand
ปริญญาตรี2535สาธารณสุขศาตรบัณฑิตสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)บริหารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาตรี2535สาธารณสุขศาตรบัณฑิตสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล