กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ลาศึกษา

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2558วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)ภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก2564- ภูมิศาสตร์ม.เทคโนสุรนารีThailand
ปริญญาตรี2551วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล