กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวชิรวิทย์ กรรณิกา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2556ศิลปศาสตรบัณฑิตเศรษศาสตร์สหกรณ์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้Thailand
ปริญญาโท2559บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล