กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายขวัญชัย ขัวนา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2558ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามThailand
ปริญญาโท2554ครุศาสตรมหาบัณฑิตครุศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามThailand
ประกาศนียบัตรบัณฑิต2548ประกาศนียบัตรรายวิชาชีพครูประกาศนียบัตรรายวิชาชีพครูวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี2545วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิตชีววิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล