กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวจิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2558ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาไทย)ภาษาไทยภาษาไทยมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2554หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทยมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล