กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายธนัชพร หาได้
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
06/07/256406/07/2564ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามThailand
ปริญญาโท2555บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นThailand
ปริญญาตรี2550บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล