กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้จัดการสำนักงานพิพิธภัณฑสถาน
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2526ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)ครุศาสตรบัณฑิตผ้าและเครื่องแต่งกายวิทยาลัยครูสวนดุสิตThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล