กรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก