สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
  ระบบการประกันคณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  (สารสนเทศตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ 2557)
    • การผลิตบัณฑิต
     - ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
     - อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
     - อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
     - การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
     - กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
    • การวิจัย
     - ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
     - เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
     - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
• การบริการวิชาการ
         - การบริการวิชาการแก่สังคม
    • การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
     - ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
    • การบริหารจัดการ
     - การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
     - ผลการบริหารงานของคณะ
     - ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ