รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย12
นายไพโรจน์ เอกอุฬาร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย11
นางสาวปรัชญา ชะอุ่มผล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย11
นางรัชนี นิธากร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0
นายวชิระ สิงห์คง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย11
นายบุณยกฤต รัตนพันธุ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย11
นายนพรัตน์ ไชยวิโน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย11
นายกีรศักดิ์ พะยะ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย11
นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย11

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด