รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางรัชนี นิธากร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย15
นางพัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0
นายไพโรจน์ เอกอุฬาร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0
นางสาวปรัชญา ชะอุ่มผล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0
นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0
นายนพรัตน์ ไชยวิโน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด