รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายบุณยกฤต รัตนพันธุ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย35
นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย 
นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0
นายเอนก หาลี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0
นายเอนก หาลี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย 

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด