รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย100
นางพธูรำไพ ประภัสสร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0
นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0
นายประจักษ์ กึกก้อง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0
นายการันต์ เจริญสุวรรณ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0
นายประพล จิตคติ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด