รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000367
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการประเมิลคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีระบบบัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :The Assessment Accounting Information of 3D-Gf system kamphaeng phet rajaphat university
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการวิจัย :โครงการวิจัยเดี่ยว
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :40000
งบประมาณทั้งโครงการ :15,000.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :01 ตุลาคม 2554
วันสิ้นสุดโครงการ :30 กันยายน 2555
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม)
สาขาวิชาการ :สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาการ :สารสนเทศศาสตร์
ลักษณะโครงการวิจัย :ระดับชาติ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :สารสนเทศทางการบัญชี ระบบ 3 มิติ
จุดเด่นของโครงการ :-
วัตถุประสงค์ของโครงการ :เพื่อประเมิลคุณภาพของสารสนเทศ เพื่อศึกษาบัญชี 3 มิติ
ขอบเขตของโครงการ :คุณภาพของสารสนเทศ ปัญหาการใช้ระบบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :-
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :จัดทำขึ้นเนื่องจากทบวงมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาต้นแบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และการบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึ้งรับ พึ้งจ่าย
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :-
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :จัดการเรียนการสอน ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการสาธารณสุข
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :488 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย50
นางรุ่งพร งามผ่องใส บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรองหัวหน้าโครงการวิจัย50

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด