รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000374
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :-
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :คณะวิทยาการจัดการ
ลักษณะโครงการวิจัย :โครงการวิจัยเดี่ยว
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :0
งบประมาณทั้งโครงการ :19,000.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :01 ตุลาคม 2554
วันสิ้นสุดโครงการ :01 กันยายน 2555
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :อื่นๆ
สาขาวิชาการ :สาขาสังคมวิทยา
กลุ่มวิชาการ :ประชากรศาสตร์
ลักษณะโครงการวิจัย :ไม่ระบุ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : ไม่สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : ไม่เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :สืบเนื่องจากบทบัญญัติต่างๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จนมาถึงในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลได้ตรากฎหมายที่ส าคัญต่อการบริหารราชการและการพัฒนาระบบราชการ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งถือเป็นการน าแนวความคิด เกี่ยวกับการปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
จุดเด่นของโครงการ :-
วัตถุประสงค์ของโครงการ :1 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558) 2 เพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหา ความต้องการของหมู่บ้านและทบทวนการแก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้ตรงตามความต้องการ 3 เพื่อส่งเสริมการกระจายอ านาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและร่วมตรวจสอบ โดยผ่านกระบวนการประชาคมในระดับหมู่บ้านและต าบล
ขอบเขตของโครงการ :พื้นที่เขตต าบลห้วยยั้ง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :1 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาและก าหนดนโยบายในการพัฒนาหมู่บ้าน ต าบลได้ตาม ความต้องการของชุมชน 2 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :-
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :-
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :1. จัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล 2 นำปัญหาความต้องการของทุกหมู่บ้านมาจัดท าเวทีประชาคมต าบล 3จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2558)
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ การบริการ 4 ด้าน ได้แก่ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที ่ผู้ให้บริการ ด้าน สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท
จำนวนเข้าชมโครงการ :810 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย16
นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรองหัวหน้าโครงการวิจัย16
นายการันต์ เจริญสุวรรณ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ช่วยผู้วิจัย16
นางสาววรางค์ รามบุตร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเลขานุการโครงการ16
นางสาวชลธิชา แสงงาม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเหรัญญิกโครงการ16

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด