รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย16
นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรองหัวหน้าโครงการวิจัย16
นายการันต์ เจริญสุวรรณ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ช่วยผู้วิจัย16
นางสาววรางค์ รามบุตร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเลขานุการโครงการ16
นางสาวชลธิชา แสงงาม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเหรัญญิกโครงการ16

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด