รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000379
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :-
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :คณะวิทยาการจัดการ > สาขาวิชาการตลาด
ลักษณะโครงการวิจัย :โครงการวิจัยเดี่ยว
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :20000
งบประมาณทั้งโครงการ :20,000.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :01 ตุลาคม 2554
วันสิ้นสุดโครงการ :30 กันยายน 2555
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มสาขาวิชาการ :สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการ :สาขาสังคมวิทยา
กลุ่มวิชาการ :ภูมิศาสตร์สังคม
ลักษณะโครงการวิจัย :ระดับชาติ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแม่ลายมีภารกิจและงานหลากหลาย ส าหรับ ปี งบประมาณ 2554 ได้เสนอให้องค์กรภายนอกประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการ ปรับปรุงกระบวนการทา งานหรือลดข้ันตอนการทา งานหรือการบริการและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ประกอบด้วยโครงการหลัก 3 โครงการ ได้แก่โครงการกองทุนวัคซีน ป้องกนั พิษสุนขั บา้ ปี2555โครงการอบต.สัญจรเคลื่อนที่เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นการสาธารณูปโภค ปี 2555และโครงการแผนปฏิบตัิการสร้างกระบวนการและข้นั ตอนการจ่ายเบ้ียยงัชีพผดู้อ้ยโอกาสโดย มหาวิทยาลยัราชภฏักา แพงเพชร ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีนกัวิชาการที่มีประสบการณ์และความรู้ด้าน การประเมินกระบวนการดา เนินงานการประเมินความพึงพอใจของผรู้ับบริการ มีการเก็บรวบรวม ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็ นระบบ ตัดสินเชิงประเมินตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ ซึ่งจะได้ผลการประเมินที่เชื่อถือได้รวมท้งัไดข้อ้มูลหรือสารสนเทศที่องค์การ บริหารส่วนตา บลคลองแม่ลายสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์กร ปกครองทอ้งถิ่นใหด้ีข้ึนและตรงต่อความตอ้งการของประชาชนอยา่ งแทจ้ริง
จุดเด่นของโครงการ :-
วัตถุประสงค์ของโครงการ :1. เพื่อประเมินความพึงพอใจดา้นกระบวนการข้นั ตอนการใหบ้ ริการ 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจดา้นสิ่งอา นวยความสะดวก
ขอบเขตของโครงการ :การประเมินคร้ังน้ีประเมินโครงการ3 โครงการไดแ้ก่ 1. โครงการกองทุนวคัซีนป้องกนั พิษสุนขับา้ ปี2555 2. โครงการอบต.สัญจรเคลื่อนที่เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นการสาธารณูปโภค ปี2555 3. โครงการแผนปฏิบัติการสร้างกระบวนการและข้นั ตอนการจ่ายเบ้ียยงัชีผู้ด้อยโอกาส
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :1. องค์การบริหารส่วนตา บลคลองแม่ลาย ได้ผลการประเมินงานด้านกระบวนการ ข้นั ตอนการใหบ้ ริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและดา้นสิ่งอา นวยความสะดวกของโครงการเพื่อ นา เสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณา กา หนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนกังานเทศบาลและลูกจ้างประจ าปี งบประมาณ 2554 2. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานขององค์การบริหารส่วนตา บลคลองแม่ลาย ได้ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกบัการดา เนินงานด้านกระบวนการข้นั ตอนการใหบ้ ริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และดา้นสิ่งอา นวยความสะดวกเพื่อพิจารณาในการปรับปรุงงานให้พัฒนาต่อไปอยา่ งต่อเนื่อง 3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตา บลคลองแม่ลายได้ข้อมูลและสารสนเทศด้าน ตวับุคคล ซ่ึงใชพ้ ิจารณาในการปรับปรุงตนเองต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :ประชากร (Population) ที่ใช้ในการประเมิน ไดแ้ก่ ผู้รับบริการจากองค์การบริหาร ส่วนตา บลคลองแม่ลาย อ าเออเมืองกา แพงเพชร จงหวัด ั กา แพงเพชรใน 3 โครงการหลักปี พ.ศ. 2554 ซึ่งสามารถแบ่งประชากรตามโครงการ
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :-
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :1. ประสานงานกบั เจา้หนา้ที่ผเู้กี่ยวขอ้งในพ้ืนที่ที่จดัเก็บขอ้ มูล พร้อมท้งักา หนดวนั และเวลาในการจดัเก็บขอ้มูล 2. คณะผู้ประเมินได้ประชุมผชู้่วยผู้ประเมิน เพื่อช้ีแจง้รายละเอียดของแบบสอบถาม และวิธีการรวบรวมเก็บขอ้ มูลโดยฝึ กการต้งัค าถามตามประเด็นในแบบสอบถามเพื่อให้เข้าใจใน ประเด็นคา ถามไปในทิศทางเดียวกนั มีความถูกตอ้งชดัเจน ในการถามประชาชนหรือผใู้ชบ้ ริการในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตา บลคลองแม่ลาย อ าเออเมืองกา แพงเพชร จงหวัด ั กา แพงเพชร 3. คณะผู้ประเมินและผูช้่วยผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยช้ีแจง้รายละเอียดของพ้ืนที่ในการเก็บรวบรวมขอ้ มูล มีการแบ่งกลุ่มคณะผประเมิน ู้ และผชู้่วย ผู้ประเมินออกเป็น 3กลุ่ม เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากข้ึนเนื่องจากพ้ืนที่ มีขนาดใหญ่ หมู่บา้นมีระยะทางห่างไกลกนัและผู้รับบริการมีการกระจายตัวในทุกหมู่บา้น 4. คณะผู้ประเมินท าการตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบ แบบสอบถาม และทา การตรวจนบัแบบสอบถามตามจา นวนกลุ่มตวัอยา่ งที่กา หนด 5. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิจัย
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :658 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางเพชรา บุดสีทา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย25
นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25
นางพธูรำไพ ประภัสสร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25
นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด