รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000380
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :-
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ความพึงพอใจในการรับบริการ ด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :คณะครุศาสตร์
ลักษณะโครงการวิจัย :โครงการวิจัยเดี่ยว
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :15000
งบประมาณทั้งโครงการ :15,000.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :01 ตุลาคม 2554
วันสิ้นสุดโครงการ :30 กันยายน 2555
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มสาขาวิชาการ :สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการ :สาขาสังคมวิทยา
กลุ่มวิชาการ :สังคมวิทยา
ลักษณะโครงการวิจัย :ระดับชาติ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :สืบเนื่องจากบทบัญญัติต่างๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จนมาถึงในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ตรากฎหมายที่สำคัญต่อการบริหารราชการและการพัฒนาระบบราชการ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งถือเป็นการนำแนวความคิดเกี่ยวกับการปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาแปลงให้เป็นรูปแบบกฎหมายเพื่อให้เกิดผลใช้บังคับเป็นการถาวร นอกเหนือจากการกำหนดเจตนารมณ์ของการมุ่งพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถวัดผลได้ และ แนวทางอื่นๆ ที่จำเป็นแล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้กำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ มีความตื่นตัวที่จะดำเนินการด้านนี้มากขึ้น
จุดเด่นของโครงการ :-
วัตถุประสงค์ของโครงการ :การประเมินในครั้งนี้ มุ่งประเมินโครงการหลัก จำนวน 3 โครงการ อันได้แก่ 1. โครงการ ตัดแว่นตาให้ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม 2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และ 3. โครงการให้บริการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยทำการประเมินความพึงพอใจแต่ละโครงการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านกระบวนการ 2. ด้านเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ขอบเขตของโครงการ :การประเมินในครั้งนี้ มุ่งประเมินโครงการหลัก จำนวน 3 โครงการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อันได้แก่ 1. โครงการ ตัดแว่นตาให้ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม 2.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 3.โครงการให้บริการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป 2. องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ผลการประเมินงาน ด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :-
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :-
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :-
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :504 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางเรขา อรัญวงศ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย25
นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาศ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรองหัวหน้าโครงการวิจัย25
นางราตรี สิทธิพงษ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25
นางชาลี ตระกูล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด