รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายสุรชัย โกศิยะกุล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย33
นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรองหัวหน้าโครงการวิจัย33
นางสาวอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย33

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด