รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000383
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :-
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :คณะวิทยาการจัดการ
ลักษณะโครงการวิจัย :โครงการวิจัยเดี่ยว
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :20000
งบประมาณทั้งโครงการ :20,000.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :01 ตุลาคม 2554
วันสิ้นสุดโครงการ :30 กันยายน 2555
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มสาขาวิชาการ :สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการ :สาขาสังคมวิทยา
กลุ่มวิชาการ :สังคมวิทยา
ลักษณะโครงการวิจัย :ระดับชาติ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :สืบเนื่องจากบทบัญญัติต่างๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จนมาถึงในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ตรากฎหมายที่สาคัญต่อการบริหารราชการและการพัฒนาระบบราชการ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งถือเป็นการนาแนวความคิดเกี่ยวกับการปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาแปลงให้เป็นรูปแบบกฎหมายเพื่อให้เกิดผลใช้บังคับเป็นการถาวร นอกเหนือจากการกาหนดเจตนารมณ์ของการมุ่งพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถวัดผลได้ และแนวทางอื่นๆ ที่จาเป็นแล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้กาหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นมาตรการสาคัญที่ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ มีความตื่นตัว ที่จะดาเนินการด้านนี้มากขึ้น
จุดเด่นของโครงการ :-
วัตถุประสงค์ของโครงการ :1. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ขอบเขตของโครงการ :การประเมินในครั้งนี้มุ่งประเมินโครงการ จานวน 3 โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แก่ 1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน อพปร. ประจาปี พ.ศ.2554 2. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจาปี 2555 3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2555
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานขององค์การบริหารส่วนตาบลลานดอกไม้ ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโครงการเพื่อนาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ 2. องค์การบริหารส่วนตาบลลานดอกไม้ ได้ผลการประเมินงานด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในโครงการเพื่อนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณากาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลานดอกไม้ และลูกจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :-
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :-
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :-
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :796 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย20
นายชูเกียรติ เนื้อไม้ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นายมนตรี ใจแน่น บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นายจิระ ประสพธรรม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นายเอกวินิต พรหมรักษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นางสาวสาวิตรี สุวรรณ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด