รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาวธวชินี ลาลิน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย25
นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25
นายเสริมศักดิ์ รูปต่ำ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25
นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด