รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายสุรชัย โกศิยะกุล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย40
นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30
นางสาวอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด