รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางเรขา อรัญวงศ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย20
นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นางชาลี ตระกูล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นางรัชนี นิธากร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด