รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000607
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารจากรำข้าวหอมนิล
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : 
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลักษณะโครงการวิจัย :แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :-
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :171665
งบประมาณทั้งโครงการ :171,665.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :01 ตุลาคม 2555
วันสิ้นสุดโครงการ :30 กันยายน 2556
ประเภทของโครงการ :อื่นๆ
กลุ่มสาขาวิชาการ :อื่นๆ
สาขาวิชาการ :อื่นๆ
กลุ่มวิชาการ :อื่นๆ
ลักษณะโครงการวิจัย :ไม่ระบุ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : ไม่สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : ไม่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : ไม่เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :-
จุดเด่นของโครงการ :-
วัตถุประสงค์ของโครงการ :-
ขอบเขตของโครงการ :-
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :-
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :-
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :-
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :-
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :412 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายบุณยกฤต รัตนพันธุ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย20
นายวชิระ สิงห์คง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย13.3
นายแดนชัย เครื่องเงิน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย13.3
นายเอนก หาลี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย13.3
นางสุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย13.3
นางสาวปริณดา มโนรัตน์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย13.3
นางสาวสุวิชญา รอดกำเหนิด บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย13.3

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด