รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายวัลลภ ทองอ่อน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย40
นางสาวตรรกพร สุขเกษม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20
นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20
นางชาลี ตระกูล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด