รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายการันต์ เจริญสุวรรณ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย25
นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25
นายประพล จิตคติ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25
นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด