รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาววิชุรา วินัยธรรม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย20
นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นางสาววาสนา อาจสาลิกรณ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
ว่าที่ร้อยตรีอิสสราพร อ่อนบุญ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นายธีระพล วรปรีชาพันธุ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด