รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
ว่าที่ร้อยตรีอิสสราพร อ่อนบุญ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย30
นางสาวธวชินี ลาลิน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย10
นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย10
นางสาวโอกาม่า จ่าแกะ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย10
นางสาววรรณิศา สุโสม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย10
นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย10
นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย10
นายจำเนียนน้อย สิงหะรักษ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย10

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด