รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาวรัษฏากร วินิจกุล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย20
นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20
นางสาวอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20
นางสาววาสนา อาจสาลิกรณ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20
นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด