ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวยุภาดี ปณะราช
หน่วยงานสังกัด :คณะครุศาสตร์ > โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000766 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000674 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิคศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000673 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000672 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000585 การเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000542 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000510 การศึกษาความรู้ด้านเนื้อหาผนวกวิธีสอนและปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ร่วมวิจัย
R000000501 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงนิเวศในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรัสัชนาลัย-กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000462 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดี จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000041 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่าง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000085 การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000123 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]