ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายไพโรจน์ เอกอุฬาร
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000518 การสร้างชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ ผู้ร่วมวิจัย
R000000045 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพกระดาษเส้นใยกล้วยไข่ ผู้ร่วมวิจัย
R000000055 ชุดโครงการวิจัยพืชผักพื้นบ้านสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000056 การศึกษาอาหารพื้นเมืองจากพืชผักพืชบ้านจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000079 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ Learn Science by Practice” สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ผู้ร่วมวิจัย
R000000188 ต้นแบบเครื่องผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000209 โครงการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000226 การพัฒนาคุณภาพน้ำแร่สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]