ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
หน่วยงานสังกัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000405 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000398 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี อำเภอ บึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000075 ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000185 การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์หินอ่อน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]