ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวอิสรีย์ ด่อนคร้าม
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาการจัดการ
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000681 กลยุทธ์การตลาด สำหรับการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000661 การมีส่วนร่วมการบริหารการพัฒนาการพัฒนาแหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000621 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000553 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]