ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
หน่วยงานสังกัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000711 ระบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย
R000000593 ทัศนคติและพฤติกรรมการรับชมรายการถ่ายทอดสดการอภิปรายในรัฐสภา : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000538 การจัดการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มโดยเน้นการนำเสนองานในห้องเรียนตามประเด็นคำถามที่กำหนดรายวิชาการพัฒนาองค์กรภาครัฐ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000469 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000468 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000386 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]