ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
หน่วยงานสังกัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000516 การพัฒนานวัตกรรมการสอนวิชาสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง ระบะ รำ ฟ้อน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000022 เพลงและการแสดงพื้นบ้าน ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000023 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีต่อศิลปะการแสดงในงานประเพณีของจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000052 บทบาทของนาฏศิลป์โปรแกรมนาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร: กรณีศึกษาการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ณ ประเทศสวีเดน ประเทศเดนมาร์ค ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอเมริกา ประเทศตุรกี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000078 บทบาทครูผู้สอนนาฏศิลป์ในจังหวัดกำแพงเพชรกับนาฏยประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000103 บทบาทนาฏศิลป์และการแสดงพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]