ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายพิษณุ บุญนิยม
หน่วยงานสังกัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000497 การประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000478 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000469 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000468 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000417 บทบาทของเครือข่ายอาชีพในการผลักดันนโยบายอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000386 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]