ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวอำไพ แสงจันทร์ไทย
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000746 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าข้าวพันธ์พื้นเมือง ของศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000743 การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรม จากเส้นโพรพิลีน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000694 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพพีลีนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย
R000000693 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวเกียบตะเคียนงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000473 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพิไกร อ.พรานกระต่่าย จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000415 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]