ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายกีรศักดิ์ พะยะ
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000756 ระบบการบริหารจัดการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000662 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ติดตามตรวจสอบความหลากหลายและสาระสำคัญของพืชสมุนไพร : กรณีศึกษาเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000500 ระบบสารสนเทศบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000037 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000055 ชุดโครงการวิจัยพืชผักพื้นบ้านสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000056 การศึกษาอาหารพื้นเมืองจากพืชผักพืชบ้านจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000086 การพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]