ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวศศิวรรณ พลายละหาร
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000746 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าข้าวพันธ์พื้นเมือง ของศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000743 การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรม จากเส้นโพรพิลีน ผู้ร่วมวิจัย
R000000693 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวเกียบตะเคียนงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]