ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ์
หน่วยงานสังกัด : 
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000663 พันธุ์ข้าวและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อการบริโภค: กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม อ เมือง จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000551 การตกผลึกร่วมของไซโต้เวียรกับสารธรรมชาติที่ใช้สำหรับรักษาเชื้อไวรัสเฮอร์พีทซิมเพล็กช์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000534 การเสริมทักษะด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์และเทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมีให้กับนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2556 หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000038 ผลิตภัณฑ์สีผสมอาหารจากรงควัตถุของพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000055 ชุดโครงการวิจัยพืชผักพื้นบ้านสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000209 โครงการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000211 การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000224 การศึกษาชนิดพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเสริมธาตุเหล็กและการนำไปบริโภค หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000226 การพัฒนาคุณภาพน้ำแร่สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]