ข้อมูลนักศึกษา
  กลับ  |  สารสนเทศด้านนักศึกษา  
รหัสนักศึกษา : 561120425
ชื่อ - สกุล : นางสาวอารี แซ่ม้า
ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี
ประเภท : ประเภทปริญญาตรี (4-5 ปี)
สังกัด : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สถานะการศึกษา : กำลังศึกษา
สถานภาพ : นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาปัจจุบัน


ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเบญจวรรณ   ชัยปลัด
โทรศัพท์ : -
อีเมล์มหาวิทยาลัย : 000718@rmutl.ac.th
สังกัด : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
สถานะการทำงาน : ทำงานปกติ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
000718