ข้อมูลนักศึกษา
  กลับ  |  สารสนเทศด้านนักศึกษา  
รหัสนักศึกษา : 561121206
ชื่อ - สกุล : นางสาวนิตยา มโนมัย
ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี
ประเภท : ประเภทปริญญาตรี (4-5 ปี)
สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สถานะการศึกษา : กำลังศึกษา
สถานภาพ : นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาปัจจุบัน


ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ - นามสกุล : นายจิรัฎฐ์  เพ็งแดง
โทรศัพท์ : -
อีเมล์มหาวิทยาลัย : 000774@rmutl.ac.th
สังกัด : โปรแกรมวิชาภาษาไทย
สถานะการทำงาน : ทำงานปกติ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
000774