ข้อมูลนักศึกษา
  กลับ  |  สารสนเทศด้านนักศึกษา  
รหัสนักศึกษา : 561121311
ชื่อ - สกุล : นางสาวภิฤดี บานเย็น
ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี
ประเภท : ประเภทปริญญาตรี (4-5 ปี)
สังกัด : สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สถานะการศึกษา : กำลังศึกษา
สถานภาพ : นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาปัจจุบัน


ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปาริชาต  เตชะ
โทรศัพท์ : 0869199984
อีเมล์มหาวิทยาลัย : 000274@kpru.ac.th
สังกัด : โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
สถานะการทำงาน : ทำงานปกติ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
000274