ข้อมูลนักศึกษา
  กลับ  |  สารสนเทศด้านนักศึกษา  
รหัสนักศึกษา : 561220524
ชื่อ - สกุล : นางสาวนัยนา สว่างรุ่งเรืองกุล
ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี
ประเภท : ประเภทปริญญาตรี (4-5 ปี)
สังกัด : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สถานะการศึกษา : กำลังศึกษา
สถานภาพ : นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาปัจจุบัน


ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ - นามสกุล : นางมาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์ บอยซ์
โทรศัพท์ :  
อีเมล์มหาวิทยาลัย : 000270@kpru.ac.th
สังกัด : โปรแกรมวิชาภาษาจีน
สถานะการทำงาน : ทำงานปกติ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
000270