ข้อมูลนักศึกษา
  กลับ  |  สารสนเทศด้านนักศึกษา  
รหัสนักศึกษา : 561520318
ชื่อ - สกุล : นางสาวจารวี คีรีรัตน์สกุล
ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี
ประเภท : ประเภทปริญญาตรี (4-5 ปี)
สังกัด : สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สถานะการศึกษา : กำลังศึกษา
สถานภาพ : นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาปัจจุบัน


ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว
โทรศัพท์ : -
อีเมล์มหาวิทยาลัย : 000545@kpru.ac.th
สังกัด : สาขาวิชาการบัญชี
สถานะการทำงาน : ทำงานปกติ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
000545