กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ครบวาระ
19/03/256425/03/2564รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครบวาระ
20/06/256721/06/2567คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553นิติศาสตรมหาบัณฑิตนิติศาสตรมหาบัณฑิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2545นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000712 ความสามารถในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนร์มาร์ ในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000467 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000377 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2555 ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล